Artikel 51: Toepasselijkheid van de overgangsbepalingen

50
Artikel 51
1

Indien en zolang er lidstaten zijn die onder een derogatie vallen, zijn de artikelen 42 tot en met 47 van toepassing.