Zesde Deel - Algemene en Slotbepalingen

Inhoudsopgave van deze pagina:


82: Inwerkingtreding

Dit Verdrag is opengesteld voor bekrachtiging door alle Lid-Staten der Europese Gemeenschappen.

Wanneer dit Verdrag is bekrachtigd door een meerderheid van de Lid-Staten van de Gemeenschappen, waarvan de bevolking tweederde van de totale bevolking van de Gemeenschappen uitmaakt, komen de Regeringen van de Lid-Staten die geratificeerd hebben terstond bijeen om in onderlinge overeenstemming een besluit te nemen over de procedures en de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, alsmede over de betrekkingen met de Lid-Staten die nog niet hebben geratificeerd.

83: Nederlegging van de ratificatie-oorkonden

De ratificatieoorkonden worden nedergelegd bij de Regering van de Lid-Staat die als eerste de ratificatie-formaliteiten heeft vervuld.

84: Herziening van het Verdrag

Een vertegenwoordiging in de Raad van de Unie, dan wel eenderde van de leden van het Parlement of de Commissie, kan aan de wetgevende autoriteit een met redenen omkleed wetsontwerp voorleggen tot wijziging van een of meer bepalingen van dit Verdrag. Het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de twee onderdelen van de wetgevende autoriteit, die besluit volgens de procedure welke geldt voor organieke wetten.

Het aldus goedgekeurde ontwerp wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Lid-Staten en treedt in werking zodra het door alle Lid-Staten is goedgekeurd.

85: Zetel

De Europese Raad stelt de zetel van de instellingen vast. Indien hij binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag tot oprichting van de Unie ter zake geen beslissing heeft genomen, neemt de wetgevende autoriteit een definitief besluit volgens de procedure welke geldt voor organieke wetten.

86: Reserves

Ten aanzien van de bepalingen van dit Verdrag kunnen geen reserves worden gemaakt.

Dit artikel laat de mogelijkheid voor de Lid-Staten onverlet om ten aanzien van de Unie de verklaringen te handhaven die zij hebben afgelegd met betrekking tot de Verdragen en overeenkomsten die deel uitmaken van de communautaire verworvenheden.

87: Duur

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.