Onderafdeling 3 - De Raad van Ministers

Inhoudsopgave van deze pagina:


III-245: Het voorzitterschap van de Raad

De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief of op initiatief van een van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.

III-246: Reglement

 • 1. 
  Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.
 • 2. 
  Wanneer voor besluiten in de Raad een gewone meerderheid vereist is, besluit de Raad met een meerderheid van de stemmen van zijn leden.
 • 3. 
  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor de vaststelling van besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

III-247: Coreper en Secretariaat-Generaal

 • 1. 
  Een comité, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten, heeft tot taak de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te voeren. Het comité kan in de in het reglement van orde van de Raad genoemde gevallen procedurebesluiten vaststellen.
 • 2. 
  De Raad wordt bijgestaan door een secretariaat-generaal onder leiding van een secretaris-generaal, die door de Raad van Ministers wordt benoemd.

  De Raad beslist met gewone meerderheid van stemmen over de organisatie van het secretariaat-generaal.

 • 3. 
  De Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en stelt met gewone meerderheid van stemmen zijn reglement van orde vast.

III-248: Verzoeken aan de Europese Commissie

De Raad kan met gewone meerderheid van stemmen de Commissie verzoeken, alle studies die hij wenselijk acht ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te verrichten en hem alle terzake dienende voorstellen voor te leggen. Indien de Commissie geen voorstellen doet, stelt zij de Raad in kennis van de redenen daarvoor.

III-249: Aanneming Europese besluiten

De Raad stelt bij Europees besluit het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités vast. Hij besluit bij gewone meerderheid, na overleg met de Commissie.