Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB)

Dit stelsel van centrale banken bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de 27 nationale centrale banken (NCB's) van de lidstaten van de Europese Unie. Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat sinds 1 januari 1999. Omdat er nog EU-lidstaten zijn die de euro niet hebben ingevoerd, moet er onderscheid worden gemaakt tussen het eurosysteem, waarvan zeventien landen deel uitmaken, en het ESCB. Het hoofddoel van het ESCB is het zorg dragen voor een stabiel prijsniveau binnen de Europese Unie. Daarnaast ondersteunt het ESCB de algemene economische doelstellingen van de Gemeenschap, namelijk een hoog niveau van werkgelegenheid en duurzame economische groei.

De taken van het ESCB en het eurosysteem zijn neergelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (1993). Die taken worden nader uitgewerkt in de Statuten van het ESCB en van de ECB. De statuten zijn als protocol aan het verdrag gehecht. In het verdrag wordt gerefereerd aan het 'ESCB' en niet aan het 'eurosysteem'. De tekst is namelijk opgesteld op basis van de veronderstelling dat alle EU-lidstaten de euro uiteindelijk zullen invoeren. Tot dat ook daadwerkelijk het geval is, zal het eurosysteem de taken van het ESCB feitelijk uitvoeren.

Het hoofddoel van het ESCB is het handhaven van de prijsstabiliteit. Daartoe horen de volgende fundamentele taken:

  • het bepalen en uitvoeren van het monetair beleid van de Unie
  • het verrichten van ingrepen op de valutamarkt
  • het aanhouden en beheren van officiële externe reserves van de lidstaten
  • het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer

Het ESCB wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, de Directie en de Algemene Raad van de ECB. Bij het vervullen van zijn taken is het ESCB geheel onafhankelijk.