Samenwerkingsprocedure (SYN)

Deze besluitvormingsprocedure is opgeheven door het Verdrag van Lissabon . De procedure werd met name gebruikt op het terrein van economisch en monetair beleid. Kern van de procedure was dat de mening van het Europees Parlement  (EP) over een voorstel zwaar meetelde, al kon het EP een wetsvoorstel niet definitief tegenhouden.

In het kort verliep de samenwerkingsprocedure als volgt: de Europese Commissie deed een voorstel. Het Europees Parlement bracht daar advies over uit, waarna de Raad van Ministers een standpunt over het voorstel innam. Het EP kon aangeven het eens of oneens te zijn met het standpunt van de Raad. De Raad kon het voorstel vervolgens goed- of afkeuren. Was het EP tegen een voorstel, dan kon de Raad dat voorstel alleen met eenparigheid van stemmen aannemen.

Schema

samenwerkingsprocedure

Meer informatie