Ondernemingen- en industriebeleid

man maakt bord

Het EU-ondernemingenbeleid heeft als doel alle ondernemingen binnen de interne markt te stimuleren in groei en ontwikkeling. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen rechtsvorm, sector of omvang. Er wordt met name aandacht besteed aan het midden- en kleinbedrijf, dat ongeveer 99% van de Europese ondernemingen vormt. Het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB-bedrijven (COSME) beoogt initiatieven van ondernemers te stimuleren en daardoor het concurrentievermogen van de Europese markt te vergroten.

De Europese Unie draagt bij aan een klimaat waarin bedrijfsleven, industrie en innovatie kunnen gedijen. Met het creëren van een interne markt tussen de EU-lidstaten wordt het ondernemen makkelijker gemaakt. Voor bedrijven moeten er zo weinig mogelijk drempels zijn om over de grenzen te ondernemen en de concurrentie aan te gaan met bedrijven uit de hele Europese Unie. Daarnaast is het Europese industriebeleid is ook steeds meer gericht op het garanderen van eerlijke concurrentie met landen buiten de EU. Dit hangt nauw samen met het handelsbeleid.

Het Europese ondernemingen- en industriebeleid richt zich verder op zaken als het stimuleren van ondernemingen om te innoveren en gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie, het beter beschermen van intellectueel eigendom, het vaststellen van minimumstandaarden op het terrein van milieu en veiligheid en voor een eerlijk speelveld én het beschermen van de consument.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mijlpalen

Europa 2020 strategie

In 2000 besloten de Europese leiders in Lissabon dat de EU de sterkste economie ter wereld moet worden. Daarvoor zijn onderzoek, nieuwe technieken, rekening houden met het milieu, economische groei en werkgelegenheid belangrijk. Dit werd de Lissabon-strategie genoemd. Sinds 2010 wordt voortgeborduurd op de Lissabonstrategie in de vorm van de Europa 2020-strategie.

Om deze doelen dichterbij te brengen presenteerde de Europese Commissie in september 2017 voorstellen voor een nieuw industriebeleid, die de Europese industrie moet helpen om wereldleider te blijven op het gebied van innovatie, digitalisering en het CO2-uitstootvrij maken van de economie.

Ondernemingsbeleid voor het MKB

Specifiek MKB beleid dateert al uit 1983 toen er een specifiek communautair programma ontworpen ter bevordering van deze sector. In december 2000 kreeg het ondernemingsbeleid voor het MKB een grotere reikwijdte en meer financiėle ruimte. Het programma had vanaf toen zijn uitwerking in meer dan 30 landen, waaronder ook kandidaat-lidstaten voor toetreding tot de EU.

In 2007 startte de Commissie het EUROSTARS programma om onderzoeksgerichte kleine en middelgrote bedrijven te ondersteunen. Het samenbrengen van Europese en nationale subsidies en private investeringen moet leiden tot efficiėnter onderzoek.

Naar aanleiding van de economische crisis die in 2007 begon, heeft de Europese Commissie een regeling in het leven groepen voor het verstrekken van microkrediet aan startende ondernemers. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt kunnen een lening krijgen voor het starten van een eigen bedrijf.

Het verminderen van de administratieve lasten

De Europese Commissie streeft ernaar regels en wetten te vereenvoudigen of af te schaffen. De administratieve lasten voor bedrijven moest vóór 2012 met een kwart zijn verminderd. Daarbij moest echter worden voorkomen dat het schrappen van Europese regels zou leiden tot nieuwe regels op nationaal niveau. Per saldo moesten er minder regels komen, de zogenoemde 'netto-aanpak'. Ook na 2012 is de Europese Commissie zich bezig blijven houden met het verminderen van de bureaucratie.

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol. De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

 

Europees Orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor Interne Markt

Parlementaire Commissie EP

parlementaire commissie Industrie, onderzoek en energie

Nederlands lid Commissie EP

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Raad van de Europese Unie

Raad Concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek

Nederlandse afvaardiging Raad van de Europese Unie

Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Invloed nationale parlementen

Het Nederlandse parlement heeft ook een rol in de totstandkoming van Europees beleid. Dat kan formeel op twee manieren. Ten eerste controleert de Staten-Generaal de minister of staatssecretaris die naar de Raad van de Europese Unie gaat om over het onderwerp te praten. Daarnaast kunnen nationale parlementen van de lidstaten binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden, vanuit het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel.

 

Betrokken bij wetgeving en uitvoering