Onderzoeks- en innovatiebeleid

lichtgevende buizen in een moederbord

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Dit beleid moet Europa tot een dynamische en concurrerende kenniseconomie maken. Om het beleid te ondersteunen verstrekt de EU via verschillende programma's jaarlijks voor miljarden aan subsidies.

De Eurocommissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Carlos Moedas formuleerde in 2014 drie hoofddoelen voor het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid, de zogenoemde drie o's: open innovatie, open wetenschap en open naar de wereld. Naast economische groei moet onderzoek en innovatie bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering.

De lidstaten moeten zelf de grootste inspanning leveren om innovatie te bevorderen. Het streven, dat was vastgelegd in de Europa 2020-strategie, is dat minimaal drie procent van het bbp wordt besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Dit zou volgens de Europese Commissie een enorme impuls geven aan de Europese economie en de werkgelegenheid, maar de lidstaten halen deze norm niet.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mijlpalen

Initiatieven

Om onderzoek en innovatie te stimuleren zijn onder meer de volgende initiatieven gerealiseerd:

 • In het jaar 2000 introduceerde de Europese Commissie de Europese Onderzoeksruimte (EOR).
 • Het Europese Strategieforum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) probeert een samenhangende besluitvorming op het gebied van onderzoeksbeleid te bevorderen. Grootschalige onderzoeksprojecten moeten via het forum op elkaar worden afgestemd.
 • Samen met de Europese Investeringsbank heeft de Europese Commissie een fonds voor de financiering van onderzoek en innovatie ingesteld. Hiermee worden risico's verspreid en verkleind.
 • In 2008 werd het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) opgericht.
 • In 2013 werden vijf gemeenschappelijke technologie-initiatieven (GTI's) in het leven geroepen. De EU en het bedrijfsleven investeren daarbij 22 miljard euro in de volgende sectoren: geneesmiddelen, brandstofcellen, schone lucht, bio-industrieën en elektronische onderdelen en systemen.
 • De Europese Unie financiert het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek dat op een aantal voor de EU belangrijke terreinen onderzoek doet en wetenschappers ondersteunt.
 • In 2017 heeft de Europese Commissie een nieuwe gedragscode voor onderzoeksintegriteit opgezet. Daarmee wil de commissie een verantwoorde onderzoekswijze promoten om de kwaliteit en betrouwbaarheid verbeteren. De gedragscode dient als de vereiste standaard in onderzoeksintegriteit voor projecten die worden gesubsidieerd door Horizon 2020.
 • De EOSC is een project om een open platform te bieden voor de uitwisseling van onderzoeksdata en moet wetenschappers door heel Europa met elkaar verbinden. De EOSC maakt het gemeenschappelijk gebruik en hergebruik van onderzoeksbevindingen en -data mogelijk, wat niet alleen de wetenschap ten goede komt, maar ook het bedrijfsleven en de maatschappij. Projecten die worden gesteund vanuit Horizon 2020 zijn verplicht hun onderzoeksgegevens vrij beschikbaar te stellen.

Gerelateerde innovatie- en onderzoeksprogramma's

Op bijna alle beleidsterreinen waarop de EU actief is wordt aandacht besteed aan innovatie. Enkele voorbeelden van programma's met veel innovatie-investeringen zijn:

 • Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

  Het InvestEU Programma of InvestEU Programme is een zevenjarig investeringsprogramma van de Europese Commissie, dat van 2021 tot 2027 loopt en een verscheidenheid aan Europese financieringsinstrumenten samenbrengt. Door middel van een EU-begrotingsgarantie van 26,2 miljard euro die investeringsprojecten ondersteunt van financiële partners als de Europese Investeringsbank (EIB), nationale stimuleringsbanken (zoals het Nederlandse Invest-NL) en internationale instellingen creëert InvestEU een aantrekkelijke investeringsklimaat voor publieke en private partijen. Het uiteindelijke doel van de Europese Commissie is daarbij dat structurele economische groei binnen de EU aangewakkerd wordt.

Octrooien

Er is ook een overeenkomst om het aanvragen van octrooien goedkoper en eenvoudiger te maken binnen de EU. Om te voorkomen dat bedrijven in alle lidstaten van de Unie een octrooi moeten aanvragen, kan een Europees octrooi met eenheidswerking worden aangevraagd. Dit verlaagt de kosten voor een octrooiaanvraag en neemt het onduidelijkheid weg die ontstaat door uiteenlopende nationale regelgeving. Voor geschillenbeslechting is er een Europees octrooigerecht.

Prestaties

De European Innovation Union Scoreboard geeft jaarlijks een rapport over het innovatieniveau van de EU. Volgens het rapport van 2020 is de EU voor de tweede keer op een rij de VS gepasseerd in innovatieprestaties. Wel wil de EU dat er meer wordt gedaan om koplopers Zuid-Korea, Japan en Autralië in te halen. De Scoreboard van dit jaar staat vooral in het teken van het coronavirus.

Een grote rol is weggelegd voor onderzoeken en innovaties die zouden kunnen leiden tot oplossingen voor het virus en mogelijkheden voor een duurzaam economisch herstel uit de coronacrisis. Verder heeft het definitieve uittreden van het Verenigd Koninkrijk minimale impact gehad op de gehele innovatieprestaties van de EU. Nog altijd is Zweden de koploper in de EU, gevolgd door Finland, Denemarken en Nederland. Griekenland, Malta, Letland, Litouwen en Portugal zijn sterk gegroeid, terwijl Bulgarije en Roemenië nog steeds achterblijven bij de rest van de EU.

Innovatieprijzen

Jaarlijks reikt de Europese Commissie in samenwerking met het Europees Octrooibureau (EOB) prijzen uit aan onderzoekers die opmerkelijke resultaten hebben geboekt. Hiermee hoopt de Commissie het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Ontwikkeling kaderprogramma's

In 2018 kwam de Europese Commissie met de bespreking van het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 met voorstellen voor de invulling van het negende kaderprogramma voor deze periode. Dit programma wordt 'Horizon Europa' genoemd. De Commissie wil onder andere een Europese innovatieraad opzetten. Deze innovatieraad zou proactief de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van innovatie moeten volgen. In het kader van nieuwe projecten wil de Commissie ook starten met Europese onderzoeks- en innovatiemissies. Er zou meer budget vrij moeten worden gemaakt om deze doelstellingen te behalen.

Horizon 2020 was een financieringsprogramma van de Europese Commissie voor wetenschap, innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Het programma had als doel de mondiale concurrentiepositie van Europa te verbeteren en de economische en sociale ambities van de Europese Unie te stimuleren. Om dit te realiseren moest het obstakels voor innovatie uit de weg ruimen en samenwerking tussen publieke en particuliere sectoren bevorderen. Het was daarmee een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie en de 2020-strategie.

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement een rol. De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

 

Europees orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd

Parlementaire Commissie EP

Commissie Industrie, onderzoek en energie

Nederlands lid Parlementaire Commissie EP

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Raad van de Europese Unie

Raad Concurrentievermogen: Interne markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart

Nederlandse afvaardiging Raad van de Europese Unie

Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Invloed nationale parlementen

Het Nederlandse parlement heeft ook een rol in de totstandkoming van Europees beleid. Dat kan formeel op twee manieren. Ten eerste controleert de Staten-Generaal de minister of staatssecretaris die naar de Raad van de Europese Unie gaat om over het onderwerp te praten. Daarnaast kunnen nationale parlementen van de lidstaten binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

 

Betrokken bij wetgeving en uitvoering