Benelux Unie (Benelux)

De Benelux is een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. Deze samenwerking startte op 1 januari 1944 in de vorm van een douane-unie. Het initiatief hiertoe werd tijdens de Tweede Wereldoorlog genomen om de samenwerking en solidariteit tussen de landen te bevorderen. Zo namen de drie partners het voortouw in de allereerste stappen naar Europese integratie. In 1958 werd de samenwerking uitgebreid tot een economische unie. Dit betekende een verbreding en verdieping van de economische samenwerking.

Op 17 juni 2008 werd een nieuw Benelux-Verdrag ondertekend. De samenwerking ging zich concentreren op drie kernthema's:

 • interne markt en economische unie
 • duurzame ontwikkeling
 • justitie en binnenlandse zaken

De naam van het samenwerkingsverband werd toen: de Benelux Unie.

Door samen op te treden in het Europees overleg, krijgen de drie lidstaten het gewicht van een grote Europese lidstaat en kunnen zij hun belangen beter en krachtiger verdedigen.

1.

Organisatie

De belangrijkste Benelux-instellingen zijn:

 • het Benelux Comité van Ministers
 • de Beneluxraad
 • het Benelux Secretariaat-Generaal
 • de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
 • het Benelux-Gerechtshof

Benelux Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is het hoogste beslisorgaan van de Benelux Unie. Het telt ten minste één vertegenwoordiger op ministerieel niveau van de drie landen. De samenstelling van het Comité van Ministers kan veranderen afhankelijk van de onderwerpen die op de agenda staan.

De ministers bepalen de richtsnoeren en de prioriteiten van de samenwerking in de Benelux.

Benelux-raad

De Benelux-raad bestaat uit de hoge ambtenaren van de bevoegde ministeries en ook deze samenstelling kan veranderen per onderwerp op de agenda. De voornaamste bevoegdheid van de Raad is het voorbereiden van de dossiers voor de ministers.

Benelux Secretariaat-Generaal

Dit is het centrale administratieve orgaan van de Benelux; het initieert, ondersteunt en bewaakt samenwerking op het gebied van economie, duurzaamheid en veiligheid.

Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Dit orgaan telt 49 parlementsleden, afkomstig uit de parlementen van België (21), Nederland (21) en Luxemburg (7). De leden informeren en adviseren hun eigen regeringen over alle Benelux-aangelegenheden.

Benelux-Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege. Zijn missie is het bevorderen van de gelijkheid bij de toepassing van Benelux-regelgeving, bijvoorbeeld op gebied van intellectuele eigendom, het opleggen van dwangsommen, de invordering van belastingschulden en de gelijke fiscale behandeling. Nationale rechters moeten bij twijfel over de uitleg van een gemeenschappelijke Benelux-rechtsregel uitleg vragen aan het Benelux-Hof, dat vervolgens een bindende uitspraak doet.

De 9 leden van het Benelux-Hof worden uit de magistraten van het Hof van Cassatie van België, de Hoge Raad der Nederlanden en het Cour supérieure de Justice van Luxemburg benoemd. Naast hun benoeming bij het Benelux-Hof kunnen zij hun nationale functie blijven uitoefenen.

Benelux-Organisatie voor het Intellectuele Eigendom

Naast de vijf hierboven genoemde instellingen is er de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, geregeld in het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 2005.

De organen van de Organisatie zijn:

 • het Comité van Ministers
 • de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
 • het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom