Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Democratische rechtsorde

 • Uitvoerbaarheid en eenvoud worden belangrijkere criteria bij het maken van wetten.
 • Een duidelijkere scheiding tussen de Tweede Kamer en kabinet. De Tweede Kamer krijgt meer geld voor de ondersteuning van Kamerleden.
 • Er komt meer aandacht voor hervorming van het staatsbestel. Specifiek wordt er gekeken naar mogelijkheden voor grondwettelijke toetsing, en de positie van de burgemeester in het lokaal bestuur.

2.

Klimaat, stikstof

 • De klimaatdoelen uit de Klimaatwet worden aangescherpt tot 55% CO2-reductie in 2030. Er komt de komende vier jaar 35 miljard euro vrij om dit te bereiken.
 • Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het klimaatbeleid.
 • De kerncentrale van Borssele blijft langer open; er komen twee nieuwe kerncentrales bij.
 • Er komt een Nationaal Programma Landelijk Gebied van 25 miljard euro om de landbouw te verduurzamen.
 • De woningbouw wordt versneld tot 100.000 woningen per jaar, met nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen.
 • De doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering worden versneld van 2035 naar 2030, waarmee dit in lijn komt met het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes), waarbij alle sectoren hun evenredige stikstofbijdrage leveren.

3.

Veiligheid, justitie

 • Toegang tot het recht wordt makkelijker voor burgers door een kostenverlaging. De sociale advocatuur wordt versterkt.
 • Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd.
 • Het kabinet wil meer internationale samenwerking voor grensoverschrijdende criminaliteit.

4.

Kansengelijkheid

 • Afschaffing van de verschillende toeslagen om het systeem simpeler te maken. De kinderopvangtoeslag wordt trapsgewijs tot 95% vergoed.
 • De basisbeurs voor studenten komt terug. Er komt 1 miljard voor compensatie van studenten die geleend hebben.
 • Het minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5% verhoogd.
 • Het huurtoeslagstelsel wordt hervormd; inkomen wordt hierbij bepalend en niet de huurprijs.

5.

Welvaart en economie

 • Versterking van het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat in Nederland.
 • Een structurele investering van 170 miljoen euro per jaar in de creatieve sector.
 • Het kabinet wil van Nederland het digitale knooppunt van Europa maken.

6.

Zorg

 • Het kabinet overweegt een Chief Medical Officer. Een medische expert die verantwoordelijk is voor de verbetering van de publieke zorg.
 • Op het gebied van euthanasie wordt een besluit overgelaten aan de individuele fracties.
 • Er komt meer specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg op complexe problematiek.

7.

Internationaal

 • Een autonomer internationaal beleid ten opzichte van Rusland, China en de Verenigde Staten.
 • Afschaffing van het vetorecht in de EU voor sancties, mensenrechtenschendingen en civiele missies.
 • 10,7 miljard euro in deze kabinetsperiode voor onderhoud en investering in defensie. Structureel komt er 3 miljard extra.
 • Verhoging van de ontwikkelingshulp met 500 miljoen euro.
 • De mogelijkheden voor het terugsturen van niet-rechtmatige migranten in Nederland worden effectiever.

Meer over