Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Logo Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Deze organisatie, die verbonden is aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is belast met het beheer van het cultureel erfgoed van Nederland, en met het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor behoud en exploitatie van cultuurgoederen. Vanaf 2011 valt door de samenvoeging met het Instituut Collectie Nederland (ICN) naast het onroerend erfgoed (zoals monumenten en cultuurlandschappen) ook roerend cultureel erfgoed (kunstvoorwerpen) onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De RCE heeft als doel het beschermen en behouden van het Nederlands cultureel erfgoed. Daartoe beheert de dienst de kunstcollectie van het Rijk, het Monumentenregister, het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem. Medewerkers van de RCE voeren onderzoek uit om te bepalen welke objecten behouden moeten worden, en hoe deze het beste in stand gehouden kunnen worden.

Tot 2009 was voor de dienst de benaming 'Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten' (RACM) in gebruik. Deze dienst ontstond na een fusie van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 2006. Na deze fusie verhuisden de vestigingen die de RCE had in Amersfoort en Zeist samen naar een nieuw gebouw in Amersfoort. De vestiging in Lelystad, die gericht is op scheepsarcheologie, bleef daar gehuisvest. Na het onderbrengen van het ICN bij de RCE heeft de dienst ook een informatiecentrum in Amsterdam, waar de nadruk ligt op restauratie en conservering van roerend cultureel erfgoed.