T.E.M. (Titia) van Leeuwen

T.E.M. (Titia) van Leeuwen
bron: Foto Nico Naeff/IISG