N.J. (Nell) Ginjaar-Maas

N.J. (Nell)  Ginjaar-Maas
bron: Foto Nico Naeff/IISG