Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)

Logo Raad voor de financiële verhoudingen

Deze adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over hoe de financiële middelen van het Rijk het beste kunnen worden verdeeld over gemeenten en provincies. De adviezen hebben betrekking op het gemeente- en provinciefonds, het belastinginstrumentarium en op specifieke uitkeringen. Het doel hierbij is een evenwichtige verdeling die bijdraagt aan de doelmatigheid van de overheid als geheel. De Rfv bestaat sinds 1997.

De adviezen bestrijken alle beleidsterreinen en kunnen zowel om het beleid als de uitvoering daarvan gaan. De Raad houdt bij het geven van adviezen rekening met politiek-bestuurlijke aspecten en maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad geeft ook publicaties uit en organiseert bijeenkomsten. De Raad besteedt in haar adviezen in het bijzonder aandacht aan de uitgangspunten van de financiële verhoudingen, de beleids- en bestedingsvrijheid en de risico’s. Daarnaast is er aandacht voor de eisen van rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en transparantie. In de praktijk blijkt dat veel adviesaanvragen het gevolg zijn van actuele ontwikkelingen.

De Raad bestaat uit maximaal negen onafhankelijke deskundigen op het terrein van het openbaar bestuur, politiek en overheidsfinanciën en vormen samen de Raad voor de financiële verhoudingen. Zij zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring. De Raad wordt in zijn taken ondersteund door een secretariaat dat gedeeld wordt met de Raad voor het openbaar bestuur.