Parlementair voorbehoud

Als de Eerste en/of Tweede Kamer het niet eens zijn met een voorstel dat in de Raad van Ministers besproken wordt, kunnen zij de regering vragen om niet met het voorstel in te stemmen voordat met de Kamer overleg is gevoerd. Na zo'n parlementair voorbehoud (ook wel behandelvoorbehoud genoemd) moet de regering de Kamer informeren over de voortgang.

Procedureregeling Tweede Kamer

Binnen twee maanden nadat de Tweede Kamer een voorstel van de Europese Commissie voor een wetgevingshandeling, heeft ontvangen, kan zij besluiten het voorstel van zodanig politiek belang wordt geacht dat de Kamer over de behandeling daarvan op bijzondere wijze wenst te worden geïnformeerd.

De Kamer stelt de regering daarvan schriftelijk in kennis, waarna de regering direct een parlementair voorbehoud laat aantekenen bij de behandeling van het voorstel in de EU. Vervolgens vindt binnen vier weken een overleg plaats met de regering over het bijzondere politieke belang van het voorstel, waarin tevens afspraken worden gemaakt over de wijze van informatieverstrekking door de regering, over het verloop van de onderhandelingen en van de wetgevingsprocedure en over eventueel vervolgoverleg.

Overzicht behandelvoorbehouden

EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10

Ingediend: 2 februari 2017

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstellen: Pakket 'Schone Energie voor alle Europeanen' van de Energie Unie

Ingediend: 26 januari 2017

Betrokken EU-dossiers:

EU-voorstel: Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

Ingediend: 18 januari 2017

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Gerichte wijzingen van de antidumpingbasisverordening en de antisubsidiebasisverordening

Ingediend: 18 januari 2017

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS

Ingediend: 18 januari 2017

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting

Ingediend: 11 november 2016

Betrokken EU-dossiers:

EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

Ingediend: 27 oktober 2016

Betrokken EU-dossiers:

EU-voorstellen: Verordening reductiepercentages broeikasgassen 2021-2030 en verordening integratie LULUCF

Ingediend: 21 september 2016

Betrokken EU-dossiers:

EU-voorstel: Commissiemededeling inzake hormoonontregelaars in het kader van EU-wetgeving gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingediend: 30 juni 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstellen: Visumliberalisatie voor Oekraïne, Kosovo en Turkije en de verordening voor herziening van het opschortingsmechanisme

Ingediend: 1 juni 2016

Betrokken EU dossiers:

EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening, verordening tot herziening van EASO en verordening tot herziening van EURODAC

Ingediend: 1 juni 2016

Betrokken EU-dossiers:

EU-voorstel: Verordening houdende voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering

Ingediend: 12 mei 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn

Ingediend: 31 maart 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied

Ingediend: 10 maart 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas

Ingediend: 10 maart 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingafspraken

Ingediend: 3 maart 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte

Ingediend: 21 januari 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel

Ingediend: 14 januari 2016

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Ingediend: 12 december 2015

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong

Ingediend: 1 oktober 2015

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties

Ingediend: 1 oktober 2015

Betrokken EU-dossier:

EU-voorstel: Verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)

Ingediend: 5 juni 2015

Betrokken EU-dossier: