Partijen

Partijvorming

 • Politieke partijen

  Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. Omdat niet iedereen deze doelen op dezelfde wijze nastreeft, zijn er meer partijen ontstaan.

 • Registratie groeperingen

  Politieke groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau (de Kiesraad) laten registreren. Bij de registratie kan de groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. De naam, ook wel aanduiding genoemd, komt boven de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

 • Partijfinanciering

  Politieke partijen worden op verschillende manieren gefinancierd. Zij ontvangen ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers, giften, sponsoring en (staats)subsidie. Zij doen soms aan fondsenwerving en beschikken soms over reserves. Een groot deel van de partijuitgaven gaat naar de verkiezingscampagne.

Partijen in de Eerste en Tweede Kamer

Opgeheven partijen

Politiek leider

 • Politiek leider van een partij

  Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid.

Politieke jongerenorganisaties

 • Politieke jongerenorganisaties

  Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie bestaat normaal gesproken uit een (hoofd)bestuur, afdelingen en een congres. De afdelingen concentreren zich meestal op de studentensteden. Belangrijke activiteiten van politieke jongerenorganisaties zijn onder andere congressen, debatten en activiteiten organiseren, actie voeren, opiniestukken schrijven en jongeren vertegenwoordigen in (afdelings)besturen van de moederpartij. Iedere persoon tussen de 14 en 27 jaar kan lid worden van een PJO.

Meer over partijen